Regulamin

Regulamin dla dostawcy i użytkownika portalu

Dane ogólne
Właścicielem serwisu jest firma IMO Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kruczej 16-22, 00-526 Warszawa, zwana dalej Serwisem. Serwis działa pod adresem http://imoplan.pl/, a także na stronach serwisów partnerskich, z którymi Spółka IMO  podpisała stosowną umowę. Serwis umożliwia użytkownikowi, projektowanie wizualizacji wnętrz dzięki oferowanym przez serwis narzędziom oraz pokazywanie ich w architekturze modeli 3D.
Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Serwisu), należą do Serwisu lub/i do podmiotów współpracujących z Serwisem i podlegają ochronie prawnej.
Prezentowane na stronach Serwisu przedmioty wprowadzane są przez użytkowników serwisu lub pochodzą ze źródeł należących do partnerów Serwisu zwanych Dostawcami. Mogą zatem występować niezgodności pomiędzy danymi zawartymi na stronach serwisu, a rzeczywistymi danymi charakteryzującymi dany przedmiot.

Rola dostawców

Dostawca to typ użytkownika Serwisu występujący jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą i wstawiający do serwisu elementy sygnowane logo ich fizycznego Producenta lub logo Dostawcy. Elementy wstawiane przez dostawców mogą być przez nich podpisane w ten sposób aby promować ich markę i/lub nazwę fizycznego odpowiednika produktu. 
Dodawanie do serwisu modeli produktów sygnowanych marką określona przez dodającego jest elementem płatnym. Płatność za dodanie konkretnego produktu bądź rodzaju produktu określona jest w cenniku dla dostawców. Regulacja płatności odbywa się an zasadzie ściągania zakupionych przez dostawców  punktów w ramach opisanych w niniejszym regulaminie pakietów kwotowych.

Dodawanie produktów odbywa się za pośrednictwem usługi udostępniającej specjalny interfejs do tego celu przeznaczony. Posiadanie w Serwisie statusu Dostawcy nie wyłącza zasad obowiązujących w serwisie dla zwykłego użytkownika a określonych w dalszej części niniejszego regulaminu.  

Udostępnianie materiałów z serwisu

Wszelkie materiały wytworzone za pośrednictwem serwisu są jego własnością i nie mogą być rozpowszechniane poza formami jasno określonymi na stronach serwisu. Zastosowana technologia oraz rozwiązania stanowią tajemnicę handlową przedsiębiorstwa będącego właścicielem serwisu. Użytkownicy dodając własne materiały w tym zdjęcia do serwisu godzą się na ich wykorzystanie przez innych użytkowników. Właściciel serwisu nie ma obowiązku usunięcia dodanych przez użytkowników materiałów a w szczególności zdjęć po rezygnacji wstawiającego z użytkowania serwisu.

Realizacja płatności

Wszelkie płatności w serwisie realizowane są w formie przedpłaty. Po dokonaniu przedpłaty za pośrednictwem elektronicznych kanałów płatności bądź bezpośredniej wpłaty na konto system bądź w sytuacji płatności tradycyjnych jego operator uzupełni wpłacającemu poziom salda przedpłaty odpowiadającą wpłaconej kwocie ilością punktów. Ceny poszczególnych pakietów kwotowych wyszczególnione są w cenniku. Osoba dokonująca wpłaty, zwana dalej Kupującym, musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
Ceny usług i materiałów dodatkowych powiększone o stosowny podatek VAT podane są na stronach Serwisu i wyrażone w złotych polskich oraz w przypadku wersji niemieckojęzycznej w euro. Szczegółowe warunki zakupu podane na stronach serwisu przy każdym oferowanym przedmiocie i usłudze.
Dokonanie wpłaty przez Kupującego jest jednoznaczne z realizacją zamówienia na zakup odpowiadającej dokonanej wpłacie ilości punktów po stronie właściciela serwisu. Serwis zobowiązuje się do potwierdzenia zamówienia u Kupującego telefonicznie. 

Wymagania techniczne

Właściciel Serwisu dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Serwis nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwis lub jego poszczególnych elementów, w szczególności usług elektronicznych udostępnianych w Serwisie. 
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z Serwisu, to przeglądarka internetowa (najlepiej IE 6.0 lub wersje wyższe albo przeglądarka oparta na silniku Mozilla 1.0 lub wersjach wyższych). Jednakże możliwość korzystania z poszczególnych części serwisu internetowego lub usług elektronicznych dostępnych w Serwisie może być uzależniona od dokonania określonych konfiguracji komputera użytkownika Serwisu oraz spełnienia innych wymagań technicznych, o których użytkownik Serwisu informowany jest w uregulowaniach szczególnych na stronach internetowych Serwisu przeznaczonych dla udostępniania tych części serwisu lub usług. 

Prawa i obowiązki użytkowników

Korzystając z Serwisu, użytkownicy Serwisu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu oraz uregulowań szczególnych określonych na stronach udostępniających poszczególne usługi serwisu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. 
Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym. 
Właściciel Serwisu jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego poszczególnych elementów dla użytkownika Serwisu, w przypadku: 
a) naruszenia przez użytkownika Serwisu przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, uregulowań szczególnych określonych na stronach prezentujących poszczególne usługi serwisu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów; 
b) w przypadku działania przez użytkownika Serwisu na szkodę Serwisu lub innych użytkowników Serwisu lub innych osób;

Postanowienia końcowe

Serwis zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Serwisu. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen pakietów kwotowych znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Serwis zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych usług z oferty.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu w oparciu o niniejszy regulamin  poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej, serwisu internetowego lub usługi elektronicznej udostępnianej w Serwisie.
Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 

Należy mieć na względzie, że koszty związane z pozyskiwaniem i udostępnianiem treści w Serwisie  są pokrywane częściowo z przychodów uzyskiwanych przez Serwis z tytułu świadczeń reklamowych realizowanych na rzecz reklamodawców w Serwisie. W związku z tym, Serwis zastrzega, że treści udostępniane w ramach Serwisu mogą być prezentowane łącznie z reklamami. 

W ramach Serwisu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług Serwisu lub/i osób trzecich. 

Reklamacje i korespondencja

Użytkownik Serwisu oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny użytkownika Serwisu nie posiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym http://imoplan.pl/kontakt, o ile postanowienia uregulowań szczególnych określonych przy prezentacji poszczególnych usług serwisu nie stanowią inaczej. 
O ile postanowienia uregulowań szczególnych określonych przy prezentacji poszczególnych usług serwisu nie stanowią inaczej, Właściciel Serwisu rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Właściciel Serwisu poinformuje użytkownika Serwisu o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona użytkownikowi Serwisu przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Właściciel Serwisu o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 
Korespondencję związaną z korzystaniem z Serwisem oraz odpowiedź na reklamacje, Właściciel Serwisu kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez użytkownika Serwisu, a w przypadku użytkownika Serwisu nie posiadającego zdolności do czynności prawnych, dodatkowo na udostępniony jej adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego użytkownika Serwisu.